Iedereen wordt geconfronteerd met fiscaliteit, zowel in het kader van het privé-leven (huwelijk, aankoop huis, overlijden, …) als in het beroepsleven (oprichting van een vennootschap, beroepskosten, …).

“ Wat nooit is betwijfeld, is nooit bewezen. ”Denis Diderot, 1713-1784

En niemand wil te veel belastingen betalen!

Toch is de fiscale wetgeving meer en meer complex geworden. Zelfs de fiscale administratie moet soms toegeven dat de wetgeving totaal onduidelijk is.

Wij kunnen u bijstaan bij het ontleden en ontrafelen van het fiscale kluwen. En vooral, wat belangrijk is, een fiscale optimalisatie uitwerken van uw persoonlijke situatie, deze van uw gezin of deze van uw vennootschap.

Heeft de fiscus u reeds onaangenaam verrast, dan staat u zeker niet machteloos, wij kunnen uw belangen behartigen in dergelijke fiscale procedures.

In deze domeinen kunnen wij u zowel vertegenwoordigen in geschillen met de administratie als adequate adviesverlening verschaffen:

 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • BTW
 • Registratierechten
 • Successierechten
 • Fiscaal strafrecht
 • Fiscale vermogensplanning

Tevens kunnen wij U bijstaan in erfrechtelijke betwistingen tussen erfgenamen. Graag trachten wij in overleg met de verschillende erfgenamen tot een minnelijke regeling te komen. Maar indien dit niet lukt, staan wij U graag bij in de gerechtelijke procedure.

Aagje Bellens (°1978, Sint-Truiden) is licentiate in de rechten (K.U.Leuven, 2001) en behaalde een aanvullend diploma DES en droit fiscal (U.L. Bruxelles, 2002).

Aagje Bellens is lid van de Balie van Limburg.

Talen:

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Spaans

Aagje startte in 2002 als advocaat bij het advocatenkantoor Linklaters de Bandt te Brussel. In 2004 trad zij toe als advocaat bij het advocatenkantoor Monard-D’Hulst (Brussel-Hasselt) en in 2012 werd zij in het kantoor junior partner.

Van 2006 tot 2010 was zij eveneens assistent bij het Instituut Fiscaal Recht aan de K.U. Leuven. Sinds 1 september 2010 is zij vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut Fiscaal Recht aan de K.U. Leuven en aan de U. Hasselt.

In september 2013 startte zij haar eigen onafhankelijk advocatenkantoor te Genk, met als specialisatie fiscaal recht (advies en procedures) en erfrecht.

Persbericht: Nieuw fiscaal advocatenkantoor opent in Genk

13/04/2016

"Sintax Advocaten is de naam van een nieuw nichekantoor dat zich richt op fiscale dienstverlening. Aagje Bellens, voorheen bij Monard Law en Linklaters, zal de vestiging in Genk aansturen. Tegelijk opent Sintax ook een kantoor in Brussel, dat wordt geleid door Mathieu Isenbaert en Philippe Bielen, respectievelijk de voormalige kabinetschef en adjunct-kabinetschef van minister van Financiën Johan Van Overtveldt."

“Nu het fiscaal recht onder invloed van nationale en internationale ontwikkelingen complexer wordt, bundelen we de krachten van drie specialisten om dit fiscale kluwen voor onze cliënten te ontwarren,” zegt vennoot Aagje Bellens (foto). Fiscale geschillen vormen de focus van Sintax, aangevuld met onder meer quickscans voor risico-analyse en de ondersteuning in het uitstippelen en opvolgen van bedrijfs- en andere strategieën.

In deze nichemarkt van het fiscaal recht wil Sintax Advocaten uitgroeien tot een referentie.

Bron: Made In Limburg 13/04/2016: Kurt Meers
 

Sluit artikel

Vermogensplanning, nu ook mogelijk voor artsenvennootschappen

20/01/2014

De Vlaamse Decreetgever heeft een fiscaal gunstig regime ingevoerd voor de schenking van aandelen van een familiale vennootschap. Indien aan bepaalde vereisten voldaan is, voor en na de schenking, kan de schenking van de aandelen door de ouders aan de kinderen gebeuren aan 0% schenkingsrechten. Ook de schenking van aandelen van een artsenvennootschap kan in principe met toepassing van dit fiscaal vriendelijk regime.

Alhoewel, dit zonder rekening te houden met de Orde der Geneesheren. De Orde vereist immers dat alle aandeelhouders van de artsenvennootschap artsen dienen te zijn. Een fiscaal vriendelijke schenking zou dus enkel mogelijk zijn indien de kinderen van de arts dezelfde beroepsactiviteit hebben, wat natuurlijk zelden het geval is.

De arts, die zijn beroepsactiviteit uitoefent middels een vennootschap, wordt door de Orde dus beperkt in zijn mogelijkheden om aan successieplanning te doen.

Gelukkig heeft de Orde recentelijk haar standpunt aangepast. De Orde aanvaardt dat een familiale planning mogelijk moet zijn waarbij de aandelen, weliswaar enkel in naakte eigendom, eigendom kunnen zijn van een aandeelhouder die geen arts is, mits in de statuten bepaalde clausules worden opgenomen.
De arts dient aan de hand van de statuten aan de provinciale raad aan te tonen dat aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:
- de vruchtgebruiker is steeds een arts;
- de naakte eigenaar is een natuurlijk persoon;
- elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is ontegensprekelijk verboden; - alle lidmaatschapsrechten komen uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker;
- de naakte eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten;
- indien vruchtgebruiker en naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
- indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de naakte eigenaar de volle eigendom verkrijgt, dient hij onmiddellijk de aandelen over te laten aan een arts of het doel van de vennootschap te wijzigen.

Het komt de provinciale raad toe hierover van geval tot geval te beslissen.

De Nationale Raad wijst er tenslotte op dat de arts die voor een splitsing van aandelen kiest, de volledige verantwoordelijkheid draagt.

Dit advies van de Nationale Raad is dus een belangrijke stap vooruit in de familiale vermogensplanning voor artsen.
Sluit artikel

Nieuwe fiscale regularisatie wordt verwacht

01/03/2013

Zoals reeds herhaaldelijk aangekondigd, wordt een nieuwe wetgeving inzake fiscale regularisaties verwacht. Wellicht zal deze in werking treden in de maand mei 2013. De nieuwe regelgeving zou één jaar gelden, daarna zou een regularisatie bij het Contactpunt niet meer mogelijk zijn.

Alleszins zal de mogelijkheid tot fiscale regularisatie duurder worden. De nieuwe wetgeving zou voorzien in twee fases. Een eerste fase voor de regularisatie van gewone fraude (met een verhoging van de boete) en een tweede fase voor de regularisatie van ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij tevens fiscaal verjaarde kapitalen zouden geregulariseerd kunnen worden mits betaling van een belasting van 35% en dit om te ontsnappen aan strafrechtelijke vervolging.

Dit zou weleens de laatste mogelijkheid zijn om fiscaal in het reine te komen.

Sluit artikel

Nieuwe fiscale maatregelen

07/12/2011

Met de benoeming van de nieuwe regering mogen wij ook een aantal nieuwe fiscale maatregelen verwachten.

Zo zullen een aantal belastingverminderingen worden beperkt en stijgt de roerende voorheffing. Ook zal het voordeel in natura voor het gebruik van een bedrijfswagen en voor de gratis ter beschikkingstelling van een onroerend goed door een vennootschap aan haar bedrijfsleider anders berekend worden met een belastingverhoging tot gevolg.

Ook op de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of in aandelen op naam zal een belasting worden geheven.

De juiste wettelijke bepalingen zijn op dit ogenblik nog niet gekend, maar het is aan te raden om nog vóór het einde van het jaar enkele maatregelen te nemen. Zo kan zeker aangeraden worden om uw aandelen aan toonder binnen uw vennootschap (voorbeeld een NV) nog vóór 30 december 2011 te laten omzetten in aandelen op naam. U kan hiervoor een verzoek richten aan de Raad van Bestuur indien de Raad van Bestuur zelf niet spontaan het initiatief neemt.

Het is wel belangrijk dat de Raad van Bestuur binnen de NV dan vóór 29 december 2011 de beslissing tot omzetting en vernietiging van de aandelen aan toonder neemt en dat u kan aantonen dat de omzetting heeft plaatsgevonden vóór 30 december 2011. Dit laatste kan op verschillende wijzen worden aangetoond. Zo kan u ervoor kiezen om de beslissing van de Raad van Bestuur te laten akteren door een notaris, waarna de notariële akte vervolgens geregistreerd wordt, de beslissing van de Raad van Bestuur per aangetekende zending aan u te laten versturen of deze beslissing per gerechtsdeurwaardersexploot aan u te laten betekenen. Tenslotte kan u steeds vrijwillig de beslissing van de Raad van Bestuur laten registreren bij het registratiekantoor. Houd bij deze verschillende manieren evenwel steeds rekening dat dit alles gebeurt vóór vrijdag 30 december 2011 om discussie met de fiscale administratie te vermijden. Vergeet ook niet het aandeelhoudersregister tijdig aan te passen.

Sluit artikel

BTW en renovatie van woningen

09/08/2011

Sinds 1 januari 2000 werd de BTW op renovatiewerken aan woningen ouder dan 5 jaar verlaagd naar 6%. Het betrof evenwel een tijdelijke verlaging. Deze verlaging werd evenwel steeds verlengd. De laatste verlenging verliep op 30 juni 2011.
Met ingang van 1 juli 2011 wordt de tijdelijke verlaging omgezet in een permanente verlaging en dit op basis van de Programmawet dd. 4 juli 2011.
Het toepassingsgebied van het verlaagd BTW-tarief is evenwel verbonden aan enkele voorwaarden:

- de handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, van een woning tot voorwerp hebben;

- de handelingen moeten betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;

- het moet een woning zijn waarvan de eerste ingebruikneming dateert van minstens vijf jaar geleden;

- de handelingen moeten worden verstrekt en gefactureerd aan de eigenaar of huurder van de woning;

- de uitgereikte factuur moet melding maken van de hoger vermelde toepassingsvoorwaarden.
 

De verlaging van het BTW-tarief geldt niet alleen voor renovatie en herstel van privé-woningen, maar ook voor renovatie en herstel van bejaardentehuizen, internaten die verbonden zijn aan een school of universiteit, jeugdbeschermingstehuizen, opvangtehuizen voor daklozen en psychiatrische verzorgingstehuizen.
Het verlaagd tarief kan niet worden toegepast voor werken die geen betrekking hebben op de eigenlijk woning, zoals tuinaanleg, werken aan zwembaden of tennisterreinen.
Ook een aantal kleine maar arbeidsintensieve hersteldiensten genieten voortaan het permanent verlaagd btw-tarief van 6%. Het gaat om de herstelling van fietsen, van schoeisel en lederwaren en de herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen.

Sluit artikel

VERSOEPELING BANKGEHEIM VANAF 1 JULI 2011

01/06/2011

Vanaf 1 juli 2011 kan de fiscale administratie sneller het bankgeheim opzij zetten.

De administratie moet eerst proberen de financiële informatie op te vragen bij de belastingplichtige zelf. Pas bij weigering, kan zij de informatie opvragen bij de financiële instellingen, mits er sprake is van één of meer aanwijzingen van belastingontduiking of indien de administratie van plan is een aanslag op tekenen en indiciën te vestigen. Intern blijven aldus, behoudens bij een indiciaire taxatie, aanwijzingen van belastingontduiking noodzakelijk om het bankgeheim op te heffen.

Tenslotte wordt het bankgeheim volledig opgeheven wanneer een vraag om inlichtingen uit het buitenland wordt gesteld. Een vraag gesteld door een buitenlandse instantie wordt geacht een aanwijzing van belastingontduiking te zijn. Belangrijk is dus dat wanneer een autoriteit van een andere lidstaat de Belgische fiscus verzoekt om gegevens op te vragen bij een financiële instelling, er geen aanwijzingen van fraude zijn vereist.
Ook op Europees en internationaal vlak zal men zich niet langer kunnen verschuilen achter het bankgeheim om financiële gegevens achter te houden.
Op basis van Europese wetgeving krijgen de Lidstaten meer slagkracht om de financiële gegevens, waar dan ook, van hun onderdanen te achterhalen.

Sluit artikel

VANAF 1 JANUARI 2011 KAN OOK DE VERVREEMDING VAN GRONDEN AAN BTW ONDERWORPEN ZIJN

23/10/2010

Vanaf 1 januari 2011 kan bij de verkoop van een gebouw onder het BTW- stelsel (een zogenaamd ‘nieuw gebouw’) de overdracht van de bouwgrond eveneens onderworpen zijn aan BTW in plaats van aan registratierechten. In principe is de overdracht van een bouwgrond steeds onderworpen aan registratierechten. Deze bedragen 10% in Vlaanderen. Een gebouw kan echter ofwel aan registratierechten (10%) ofwel aan BTW (21%) onderworpen zijn. Indien het gebouw immers als een ‘nieuw gebouw’ wordt beschouwd dan is de overdracht onderworpen aan BTW. Een gebouw wordt als nieuw beschouwd tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming van het gebouw. Indien het gebouw niet langer als een nieuw gebouw wordt beschouwd, zijn de registratierechten verschuldigd.

De overdracht van nieuwe gebouwen is verplicht onderworpen aan BTW indien de verkoop gebeurt door een beroepsoprichter. Bij de verkoop van een nieuw gebouw door een niet-beroepsoprichter ( vb. een particulier), kan deze opteren voor de toepassing van BTW.

Vanaf 1 januari 2011 wordt een einde gesteld aan de verschillende fiscale behandeling van de verkoop van een nieuw gebouw en de bijhorende bouwgrond. Als de verkoop van het gebouw gebeurt met BTW, zal voortaan ook de verkoop van de bijhorende grond met BTW gebeuren. Onder bijhorend grond wordt verstaan de grond waarvoor de toelating werd verkregen om er op te bouwen en dat door eenzelfde persoon wordt overgedragen tegelijk met het gebouw waartoe het behoort. De verkoop van de grond zal dan vrijgesteld worden van registratierechten.

De wijziging van dit systeem is gebaseerd op een uitspraak van het Hof van Justitie (het arrest Breitsohl). Het Hof oordeelde dat de Duitse Staat de optie voor het onderwerpen aan BTW van de overdracht van een gebouw niet kon beperken tot het gebouw met uitsluiting van de grond.

Deze wijziging heeft natuurlijk een meerprijs tot gevolg voor de vervreemding van nieuwe gebouwen aan particulieren, die niet BTW-belastingplichtig zijn. Voor de vervreemding van nieuwe gebouwen aan BTW-belastingplichtigen met recht op BTW-aftrek heeft de wijziging een kostenbesparing tot gevolg.

Sluit artikel

Informatieverplichtingen zoals voorzien in de dienstenwet van 30.04.2010:

30/04/2010

Mr. Aagje Bellens is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Tongeren.

Het kantoor van mr. Bellens is gevestigd te 3600 Genk, Paardskuil 4B.

Mr. Bellens oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de bvba Advocaat A. BELLENS,  in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 3600 Genk, Paardskuil 4B.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Bellens is 0812.187.631.

Per e-mail kan u mr. Bellens bereiken via info@aagjebellens.be.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Bellens is verzekerd bij Amlin Europe NV.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Bellens verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

U kan bij mr. Bellens terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Bellens bereiken:

Via post op het adres: 3600 Genk, Paardskuil 4B

Via fax op het nummer: 089/40.02.20

Via e-mail op het adres: info@aagjebellens.be

Of via telefoon op het nummer: 089/25.82.24

Opmerkingen:

-          Op vraag van haar cliënt verstrekt mr. Bellens informatie over haar ereloon of berekeningswijze hiervan.

-          mr. Bellens is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en van haar balie en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan haar cliënten.

-          mr. Bellens maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of munltidisciplinaire partnerschappen. Zij  kan aldus geen informatie hierover aan haar cliënten verschaffen.

Sluit artikel

A. Bellens

Paardskuil 4B
3600 Genk

T+32 (0)89/25 82 24

F+32 (0)89/40 02 20

© Aagje bellens, 2013 - 2019
site powered by E-Mpuls & Alerto